D?ch v? di ??ng

Gói data

Gói c??c

D?ch v?

Lo?i thuê bao

Gói Data ngày D5

 • 1.00GB

 • HSD: Trong ngày ??ng k?
5.000 ? Chi ti?t

Gói Data ngày D10

 • 1.50GB

 • HSD: Trong ngày ??ng k?
10.000 ? Chi ti?t

Gói Data ngày D15

 • 3.00GB

 • HSD: Trong ngày ??ng k?
15.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD70

 • 3.80GB

 • HSD: 30 Ngày
70.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD90

 • 5.50GB

 • HSD: 30 Ngày
90.000 ? Chi ti?t

Trùm Data - FV99

 • 30.00GB

 • HSD: 30 Ngày
99.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD120

 • 8.80GB

 • HSD: 30 Ngày
120.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD200

 • 16.50GB

 • HSD: 30 Ngày
200.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD300

 • 33.00GB

 • HSD: 30 Ngày
300.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD400

 • 44.00GB

 • HSD: 30 Ngày
400.000 ? Chi ti?t

Gói Data HD500

 • 55.00GB

 • HSD: 30 Ngày
500.000 ? Chi ti?t

Gói Max15

 • 0.49GB

 • HSD: ??n ngày gia h?n gói chính
15.000 ? Chi ti?t

Gói Max20

 • 1.00GB

 • HSD: ??n ngày gia h?n gói chính
20.000 ? Chi ti?t

Gói Max35

 • 2.00GB

 • HSD: ??n ngày gia h?n gói chính
35.000 ? Chi ti?t

Gói Max50T

 • 2.00GB

 • HSD: ??n ngày gia h?n gói chính
50.000 ? Chi ti?t

Gói Max70T

 • 4.00GB

 • HSD: ??n ngày gia h?n gói chính
70.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 3HD70

 • 12.00GB

 • HSD: 3 Tháng
210.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 6HD70

 • 28.80GB

 • HSD: 6 Tháng
350.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 6HD90

 • 42.00GB

 • HSD: 6 Tháng
450.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 12HD70

 • 60.00GB

 • HSD: 12 Tháng
500.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 6HD120

 • 72.00GB

 • HSD: 6 Tháng
600.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 12HD90

 • 84.00GB

 • HSD: 12 Tháng
900.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 6HD200

 • 132.00GB

 • HSD: 6 Tháng
1.000.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 12HD120

 • 144.00GB

 • HSD: 12 Tháng
1.200.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 6HD300

 • 216.00GB

 • HSD: 6 Tháng
1.500.000 ? Chi ti?t

Gói dài k? 12HD300

 • 432.00GB

 • HSD: 12 Tháng
3.000.000 ? Chi ti?t

Gói F70

 • 7.00GB

 • HSD: 30 Ngày
70.000 ? Chi ti?t

Gói F90N

 • 9.00GB

 • HSD: 30 Ngày
90.000 ? Chi ti?t

Gói F120

 • 12.00GB

 • HSD: 30 Ngày
120.000 ? Chi ti?t

Gói F150 (3 tháng)

 • 3.00GB

 • HSD: 30 Ngày
150.000 ? Chi ti?t

Gói F200

 • 20.00GB

 • HSD: 30 Ngày
200.000 ? Chi ti?t

Gói F250 (6 tháng)

 • 3.00GB

 • HSD: 30 Ngày
250.000 ? Chi ti?t

Gói F300

 • 30.00GB

 • HSD: 30 Ngày
300.000 ? Chi ti?t

S? ki?n n?i b?t

?ng d?ng My MobiFone

M?t ?ng d?ng, ngàn ti?n ích
Chi ti?t

Thay sim 4G mi?n phí

Thay sim 4G h?m nay, t?ng gói data th? ga l??t net cùng MobiFone
Chi ti?t

Ti?n ích

N?p ti?n, thanh toán

Thanh toán c??c và n?p ti?n tr?c tuy?n ??n gi?n, ti?n l?i và ti?t ki?m
Chi ti?t

K?t n?i dài l?u

Ch??ng trình ?u ??i h?p d?n cho các h?i viên KNDL c?a MobiFone
Chi ti?t

D?ch v? ch?n s?

Kho s? tr?c tuy?n l?n nh?t c?a MobiFone
Chi ti?t

Tin t?c

Tin khuy?n m?i

Tin s? ki?n

MobiFone ??ng hành cùng l?c l??ng ch?ng d?ch tuy?n ??u TP. H? Chí Minh

MobiFone tri?n khai gói c??c C120 mi?n phí 3 chu k? ??u t?i khu v?c Thành ph? H? Chí Minh
 • Khám phá tri th?c v?i lo?t ch??ng trình h?c online dành cho h?c sinh THCS và THPT c?a MobiFone
 • H?c hè b? ích và thú v? v?i "V? tr? h?c t?p" MobiEdu
 • Xem phim và th??ng th?c th? thao “trong lòng bàn tay” v?i SCTV Data c?a MobiFone